Informacja o polityce prywatności

Witryny internetowe firmy Słodkie Pastele Sp. z o.o. („witryna”) są prowadzone przez Słodkie Pastele Spółka z o.o. ul. Baśniowa 1C/2 05-091 Ząbki. W rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) administratorem danych jest Słodkie Pastele Sp. z o.o.

Określenia „Słodkie Pastele”, „my”, „nasz”, „nasze” i „nasza” używane w niniejszej Informacji o polityce prywatności odnoszą się do firmy Słodkie Pastele Sp. z o.o. Określenia „Ty”, „Twój” i „Twoje” używane w niniejszej informacji o polityce prywatności („Informacja o polityce prywatności”) oznaczają każdą osobę, która kontaktuje się z nami i/lub współpracuje z nami. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Informacji o polityce prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail sklep@slodkiepastele.pl.

UWAGA: PRZEKAZUJĄC NAM DANE OSOBOWE RĘCZNIE LUB W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I/LUB KORZYSTAJĄC Z NASZEJ WITRYNY, WYRAŻASZ ZGODĘ, ŻE WSZYSTKIE PRZEKAZYWANE PRZEZ CIEBIE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ ZBIERANE, WYKORZYSTYWANE I PRZETWARZANE PRZEZ NAS W SPOSÓB I W CELACH OPISANYCH NIŻEJ.

ZAKRES INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Firma Słodkie Pastele jest zobowiązana do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, że wszystkie Dane osobowe przechowywane przez nas dotyczące naszych pracowników, klientów, dostawców oraz wszystkich innych osób są przechowywane w bezpieczny sposób, przetwarzane w sposób uczciwy i zgodny z prawem, a także administrowane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami w zakresie prywatności danych. 

Dokładnie zapoznaj się z treścią niniejszej Informacji o polityce prywatności. Opisuje ona stosowane przez nas zasady i praktyki dotyczące zbierania przez nas Danych osobowych bezpośrednio od Ciebie i/lub za pośrednictwem witryny (w zakresie, w jakim takie Dane osobowe są chronione na mocy odpowiedniego prawa dotyczącego ochrony danych). Wyjaśniamy w niej przede wszystkim, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy, komu je ujawniamy i jak są one chronione.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności dotyczy wszystkich Danych osobowych, które są przez nas zbierane, przetwarzane, wykorzystywane i przechowywane (z wyjątkiem Danych osobowych dotyczących naszych kontrahentów, konsultantów i pracowników, których dane osobowe są objęte osobną polityką prywatności). W rozumieniu niniejszej Informacji o polityce prywatności „Dane osobowe” oznaczają informacje, które mogą Cię identyfikować i mogą one obejmować Twoje imię i nazwisko, opis stanowiska, datę urodzenia, adres e-mail i/lub adres pocztowy i/lub dane dotyczące Twojego zdrowia.

POWIADOMIENIE O ZMIANACH NINIEJSZEJ INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Nieustannie ulepszamy nasze metody komunikacji i dodajemy nowe funkcjonalności oraz funkcje zarówno w tej witrynie, jak i w ramach naszych usług. Ze względu na te regularne zmiany, zmiany w obowiązującym prawie oraz zmienną naturę technologii, nasze zasady ochrony danych także będą od czasu do czasu ulegać zmianom. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony, ponieważ, odwiedzając naszą witrynę, wyrażasz zgodę na akceptację aktualnej wersji niniejszej Informacji o polityce prywatności.

 

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM ADRESÓW E-MAIL

Możesz korzystać z naszych usług i rozwiązań, a także otrzymywać od nas dodatkowe informacje. Gdy zgłaszasz chęć korzystania z naszych usług bądź rozwiązań albo prosisz o dodatkowe informacje, zbieramy Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i dane umożliwiające realizację płatności. Na przykład gromadzimy Dane osobowe, gdy:

zapisujesz się na jedno z wydarzeń wymienionych w naszej witrynie,

zapisujesz się, aby otrzymywać od nas wiadomości e-mail lub inne powiadomienia,

korzystasz z mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, aby kontaktować się z nami lub

zgłaszasz zapytanie do naszego działu obsługi klienta.

Możemy też poprosić o informacje demograficzne, dzięki którym będziemy mogli świadczyć bardziej spersonalizowane usługi. Przekazane informacje są dodawane manualnie lub elektronicznie do naszych baz danych lub do baz danych naszych dostawców zewnętrznych (informacje na temat zakresu takich informacji można znaleźć w poniższym punkcie zatytułowanym „Przekazywanie danych osobom trzecim”).

Niekiedy uzupełniamy przekazywane przez Ciebie informacje danymi uzyskanymi od innych firm. Jeśli na przykład przekażesz nam nieprawidłowy kod pocztowy, możemy go uaktualnić, używając oprogramowania innej firmy.

Wreszcie możemy uzyskiwać informacje o Tobie od osób trzecich, z którymi współpracujemy, w tym na przykład z sieci reklamowych, od dostawców usług analitycznych, dostawców informacji z wyszukiwania, z biur informacji kredytowej i od dostawców usług wykrywania oszustw

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe do realizowania zamówień. Prosimy wyłącznie o te dane, które są niezbędne i wystarczające do zrealizowania danej usługi lub zamówienia. Gdy prosimy o Dane osobowe, mogą one zostać wykorzystane w następujących celach:

Możemy niekiedy kontaktować się z Tobą, aby poinformować Cię o nowych usługach wprowadzanych do naszej oferty.

Możemy regularnie wysyłać Ci informacje na tematy, które według nas mogą Cię zainteresować.

Możemy przesyłać Ci zamówione informacje na temat naszych usług.

Możemy wykorzystać Twoje Dane osobowe w celach marketingowych i do badań rynku.

Możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe do opracowywania zbiorczych statystyk dotyczących naszych klientów, sprzedaży, schematów ruchu i powiązanych informacji o witrynie (ale te statystyki nie będą zawierać żadnych danych umożliwiających identyfikację danej osoby).

W tym zakresie opieramy się Twojej zgodzie, gdy przekazujesz nam swoje Dane osobowe. Jeśli będziemy wysyłać Ci informacje na jakikolwiek temat lub w jakimkolwiek celu, mogą one zostać wysłane e-mailem lub pocztą tradycyjną.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Twoje dane przez uzasadniony okres. Jeżeli nie można ustalić takiego okresu, zostanie on określony z zastosowaniem następujących kryteriów:

cel, w jakim dane zostały zebrane,

prawdopodobieństwo dalszego kontaktu z Tobą lub zapytań od Ciebie, w przypadku których dane mogą być pomocne,

okres obowiązywania wszelkich zobowiązań prawnych, które mogą się wiązać z tymi danymi, lub okres, w którym można dochodzić roszczeń związanych z tymi danymi albo z dostarczonymi przez nas produktami lub usługami,

wymagania naszych organów nadzoru.

DOSTĘP DO DANYCH I ICH POPRAWIANIE

Po otrzymaniu pisemnego wniosku oraz informacji umożliwiających zidentyfikowanie Twoich Danych osobowych, ujawnimy Ci te Dane osobowe, które są w naszym posiadaniu — możemy za to naliczyć niewielką opłatę. Ponadto poprawimy, zaktualizujemy lub usuniemy te Dane osobowe, które zgodnie z Twoim oświadczeniem są niepoprawne, i powiadomimy odbiorców zewnętrznych o koniecznych zmianach. Możesz zaktualizować wszystkie przekazane nam dane — w tym celu napisz do nas na adres podany wyżej.

Możesz również, w celu zgodnym z prawem, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, przesyłając swój wniosek w tej sprawie na ten sam adres. Wreszcie masz prawo do wydania instrukcji dotyczących obsługi Twoich Danych osobowych po Twojej śmierci.

Oprócz wyżej wymienionych uprawnień przysługują Ci następujące prawa:

Prawo złożenia skargi do lokalnego organu ds. ochrony danych. W UE możesz w każdej chwili złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych (tj. właściwego dla Twojego miejsce stałego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia). Szczegółowe informacje dotyczące Twojego lokalnego organu nadzorczego można znaleźć pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Prawo do poznania źródła pochodzenia Danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.

Prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych w pewnych okolicznościach.

Prawo do informacji o podstawie prawnej przetwarzania danych.

Prawo do informacji o przysługującym Ci prawie do przenoszenia danych.

W przypadku wszelkich skarg, przed skontaktowaniem się z jakimkolwiek organem nadzorczym, prosimy podjąć próbę ich rozstrzygnięcia z nami.

Żądania usunięcia Danych osobowych podlegają obowiązującej sprawozdawczości prawnej i etycznej i/lub narzuconym odgórnie obowiązkom dotyczącym przechowywania dokumentacji.

REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA WIADOMOŚCI

Możemy przechowywać Twoje dane kontaktowe w naszej bazie danych i możemy okresowo wysyłać Ci e-mailem lub publikować informacje o naszych innych podobnych produktach bądź usługach, które mogą Cię zainteresować.

Mamy nadzieję, że nasze produkty i usługi spełnią Twoje oczekiwania. Jeśli jednak nie chcesz otrzymywać od nas marketingowych wiadomości e-mail i chcesz, abyśmy usunęli Cię z listy mailingowej, wyślij na poniższy adres e-mail wiadomość z tematem „Email Unsubscribe”.

Ponadto jeśli chcesz, abyśmy usunęli Twoje dane z bazy danych wiadomości marketingowych wysyłanych tradycyjną pocztą, wyślij na poniższy adres wiadomość e-mail z tematem „Mail Unsubscribe” lub napisz do nas na podany wyżej adres pocztowy.

Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz tego, w jakich celach ich używamy, znajdziesz w naszej Polityce plików cookie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Słodkie Pastele wyłącznie i ściśle zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu, gdy zaistnieje ku temu uzasadniona potrzeba biznesowa lub nadrzędne uzasadnienie prawne.

Jeśli konkretne ujawnienie danych jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego (np. wobec organu rządowego lub policji/służb ochrony) lub w związku z postępowaniem sądowym, możemy udostępnić Twoje dane osobowe, o ile takie ujawnienie będzie ograniczone do informacji, które są prawnie wymagane.

Aby chronić Twoje dane, zawrzemy odpowiednie umowy, aby zapewnić, że Twoje dane są bezpieczne i wykorzystywane wyłącznie do uzasadnionych, autoryzowanych celów. Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie dystrybuujemy Twoich Danych osobowych innym podmiotom niepowiązanym z nami, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności i we wskazanych niżej ściśle określonych okolicznościach:

Możemy udostępniać, przekazywać lub ujawniać informacje z naszych baz danych i dzienników serwera w celu spełnienia wymogów prawnych lub wymiaru sprawiedliwości, udzielania odpowiedzi w ramach ważnego procesu prawnego na zapytanie rządu lub władz publicznych w dowolnym kraju, w którym prowadzimy działalność, w celu sprawdzania baz danych prowadzonych w celu zwalczania nadużyć finansowych, aby chronić Twoje żywotne interesy, chronić prawa, prywatność lub bezpieczeństwo Słodkie Pastele Sp. z o.o. lub naszych pracowników, przedstawicieli i wykonawców, chronić bezpieczeństwo lub integralność naszych baz danych bądź niniejszej witryny i/lub podejmować środki ostrożności chroniące nas przed odpowiedzialnością prawną.

Możemy udostępnić Twoje dane firmom świadczącym usługi analizy danych i udostępniającym wyszukiwarkę, które pomagają nam ulepszać i optymalizować naszą witrynę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Jeśli odwiedzasz niniejszą witrynę z kraju innego niż kraj, w którym działają nasze serwery (obecnie jest to Polska), komunikacja będzie wymagać przekazywania informacji między różnymi krajami. Ponadto gromadzone przez nas dane mogą być udostępniane i przekazywane spółkom i zewnętrznym usługodawcom mającym siedzibę poza Wielką Brytanią i Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), a także przechowywane przez nie. Mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza Wielką Brytanią i EOG, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych usługodawców. Kraje poza Wielką Brytanią i EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony.  Aby chronić Twoje dane, zawrzemy odpowiednie umowy ze wszystkimi spółkami, którym udostępniamy dane poza Wielką Brytanią i EOG. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji na temat środków, za pomocą których zapewniamy ochronę Twoich danych za granicą, możemy, po otrzymaniu Twojego wniosku, udostępnić Ci kopię informacji na temat zabezpieczeń procesu przekazywania danych według naszego uznania.

Grupa odbiorców spoza Wielkiej Brytanii i EOG obejmuje poniższe podmioty:

Usługodawcy zlokalizowani poza Wielką Brytanią i EOG (w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Australii)

Dane, które mogą zostać przekazane takim odbiorcom, obejmują (w stosownych przypadkach): 

Imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do wysyłki, numer telefonu.

Przekazywanie takich danych poza Wielką Brytanię i UE/Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się w celu:

dostarczania Ci żądanych informacji, produktów i/lub usług i rozwiązań,

spełniania wymogów prawnych lub wymiaru sprawiedliwości, udzielania odpowiedzi w ramach ważnych procesów prawnych na zapytanie rządu lub władz publicznych w dowolnym kraju, w którym prowadzimy działalność, w celu sprawdzania baz danych prowadzonych w celu zwalczania nadużyć finansowych, aby chronić Twoje żywotne interesy, chronić prawa, prywatność lub bezpieczeństwo Słodkie Pastele lub naszych pracowników, przedstawicieli i wykonawców, chronić bezpieczeństwo lub integralność naszych baz danych bądź niniejszej witryny i/lub podejmować środki ostrożności chroniące nas przed odpowiedzialnością prawną,

usprawnienia Twojej obsługi online.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich przydatnych środków ostrożności, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych Danych osobowych oraz zapobiec ich modyfikacji i uzyskaniu dostępu do nich przez osoby nieuprawnione.

Ponadto od naszych zewnętrznych dostawców wymagamy podjęcia uzasadnionych środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Niestety żaden system przechowywania i żadna transmisja informacji nie są całkowicie bezpieczne. Dalsze informacje na temat naszych procedur bezpieczeństwa związanych z przechowywaniem Twoich Danych osobowych można uzyskać na pisemny wniosek.  Prosimy o złożenie takiego wniosku na piśmie i przesłanie go na adres podany wyżej.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN

Nasza witryna może zawierać hiperłącza do witryn, które nie są prowadzone przez nas. Takie hiperłącza są udostępniane w celach informacyjnych oraz dla Twojej wygody i nie oznaczają, że polecamy takie witryny osób trzecich, ani że jesteśmy w jakikolwiek sposób powiązani z firmami prowadzącymi takie witryny. Nie mamy żadnej kontroli nad takimi witrynami i nie ponosimy odpowiedzialności za takie witryny ani za ich praktyki w zakresie danych lub prywatności. Namawiamy, aby, przed rozpoczęciem korzystania z jakiejkolwiek witryny lub udostępnieniem swoich Danych osobowych, zapoznać się z polityką prywatności opublikowaną w danej witrynie.

PLIKI COOKIE

Nasza witryna używa plików cookie, aby Cię rozpoznawać i odróżniać od innych użytkowników. Dzięki temu Ty możesz przeglądać naszą witrynę łatwiej i przyjemniej, a my możemy ją ulepszać. W ten sposób możemy zbierać następujące dane: 

adres IP, dane do logowania, typ przeglądarki, lokalizacja, strefa czasowa, system operacyjny i inne informacje techniczne,

informacje o Twoich odwiedzinach, m.in. o witrynach, które odwiedzasz przed i po odwiedzeniu naszej Witryny, a także o oglądanych przez Ciebie produktach,

czas trwania Twoich odwiedzin na stronach w witrynie oraz informacje o Twojej aktywności na poszczególnych stronach.

W naszej witrynie dodatkowo znajdują się hiperłącza do innych stron w naszej witrynie. Możemy używać plików cookie, aby sprawdzać, jak często użytkownicy klikają te łącza i które strony witryny są odwiedzane.  Pliki cookie nie umożliwiają zidentyfikowania użytkowników — pozwalają nam one jedynie na zbieranie danych statystycznych dotyczących korzystania z tych hiperłączy. Z zastrzeżeniem Twojej uprzedniej zgody, możemy również zbierać informacje za pomocą plików cookie w naszej witrynie i w innych witrynach, aby dowiedzieć się, jakie reklamy przeglądasz, aby upewnić się, że ich przekaz jest jak najbardziej efektywny.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Informacja o polityce prywatności stanowi część Warunków użytkowania naszej witryny (we właściwym zakresie).

Ponadto akceptujesz, że wszelkie spory lub roszczenia dowolnej natury wynikające z niniejszej Informacji o polityce prywatności lub powiązane z nią podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce, oraz że takie spory lub roszczenia będą rozstrzygane na mocy prawa obowiązującego w Polsce. Zastrzegamy sobie jednak prawo do rozpoczęcia działań prawnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której może według nas dochodzić do naruszenia zapisów niniejszej umowy lub w której takie naruszenie mogło się rozpocząć.

OPINIE

Zachęcamy do dzielenia się z nami opiniami na temat niniejszej Informacji o polityce prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat niniejszej Informacji lub naszych usług, napisz do nas na adres sklep@slodkiepastele.pl